________________________________________________________________________________________________________________

/aktualizacja 05 czerwca 2020 r./

Szanowni Rodzice,

W dniu 04 czerwca 2020 r. MEN poinformowało, że podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, a w nim między innymi:

 • przedłużone zostaje kształcenie na odległość do dnia 26 czerwca 2020 r. 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

________________________________________________________________________________________________________________

/aktualizacja 02 czerwca 2020 r./

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku

Uprzejmie informuję, że dnień 11 CZERWCA /czwartek/ - BOŻE CIAŁO jest Świętem i dniem wolnym od pracy. Natomiast w dniu 12 CZERWCA /piątek/ zajęcia szkolne odbywają się tak jak dotąd, w trybie kształcenia na odległość z wykorzystaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i aplikacji MS Teams zgodnie z planem zajęć.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Małgorzata Perzyna
Dyrektor Szkoły 

________________________________________________________________________________________________________________

/aktualizacja 30 maja 2020 r./

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie klas 4-8
Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku

Respektując przepisy prawa oświatowego § 3 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 informuję, że na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów klas 4-8 diagnozy potrzeb w zakresie organizacji konsultacji indywidualnych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej GPE i aplikacji MS Teams zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładce STREFA UCZNIA na stronie www naszej szkoły http://sp58.edu.gdansk.pl/pl.

Ponadto informuję, że linki do zasobów wirtualnych lektur szkolnych znajdują się również w zakładce STREFA UCZNIA - przydatne linki

Łączę serdeczne pozdrowienia
Małgorzata Perzyna
Dyrektor Szkoły 

________________________________________________________________________________________________________________

/aktualizacja 22 maja 2020 r./

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie klas 8
Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku

Respektując przepisy prawa oświatowego § 3 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 informuję, że na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów klas ósmych diagnozy potrzeb w zakresie organizacji konsultacji indywidualnych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne zostaną one przeprowadzone w  formie zdalnej z wykorzystaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej GPE i aplikacji MS Teams zgodnie z harmonogramem załączonym do plików w zasobach grupy - Klasy 8A/B w aplikacji MS Teams oraz w zakładce STREFA UCZNIA na stronie naszej szkoły.

Ponadto informuję, że linki do zasobów wirtualnych lektur szkolnych znajdują się również w zakładce STREFA UCZNIA - przydatne linki

Łączę serdeczne pozdrowienia
Małgorzata Perzyna
Dyrektor Szkoły

__________________________________________________________________________________________________________________

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/funkcjonowanie-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-przedszkoli-szkol-i-innych-placowek-oswiatowych-w-czasie-pandemii-informacje-dla-rodzicow-uczniow-i-kadry-pedagogicznej,a,167675

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w czasie pandemii. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej.

Stan na dzień: 26 marca 2020 r.

 

 1. Informacje dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3

Na podstawie Komunikatu Wojewody Pomorskiego z dnia 11 i 24 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż kwestia pobieranie opłat w tym czasie za pobyt dziecka i/lub wyżywienie pozostają do wyjaśnienia przez Państwa z organem prowadzącym placówkę. Proszę przeanalizować zapisy umowy jaka została zawarta z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Gmina Miasta Gdańska nie jest stroną tej umowy cywilnoprawnej. 

Przypominamy, że rodziców przysługuje świadczenie z ZUS- można składać wnioski:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/koronawirus-zus-zasilek-opiekunczy-dla-rodzicow-mozna-skladac-wnioski-do-zus,a,167532

 1. Funkcjonowanie przedszkoli i REKRUTACJA do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Pomimo trwającej pandemii, rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gdańsku trwa i nie zostanie przerwana. Zmieniają się jedynie pewne zasady – zamiast osobistego potwierdzania woli podjęcia nauki w danej placówce – rodzice mogą przesyłać skany dokumentów drogą elektroniczną.

13 marca 2020 roku zakończył się pierwszy etap procesu rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Listy dzieci zakwalifikowanych są dostępne od 24 marca, a – wg dotychczasowych zasad rekrutacji – od 25 marca od godz. 8.00 do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice powinni udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez:

 • podpisanie dostępnej w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
 • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) – załącznik nr 5. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Cały proces tzw. potwierdzania woli może się odbyć zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem przedszkola lub szkoły.

2 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Zarówno listy osób zakwalifikowanych, jak i przyjętych będą dostępne również na stronach www placówek.

Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zmiany-w-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-elektroniczne-skladanie-oswiadczenia-woli,a,166851

 1. Zawieszenie zajęć w szkołach

Od poniedziałku, 16 marca, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zamknięte są wszystkie placówki oświatowe w kraju, a uczniowie przebywają w domach na kwarantannie. To jedno z działań prewencyjnych, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pomimo zawieszonych zajęć gdańscy uczniowie nie zostali pozostawieni sami sobie. Są w stałym kontakcie z nauczycielami i psychologami, podobnie jak ich rodzice. Zmieniła się formuła kontaktu – zamiast osobistego jest wirtualny. Pedagodzy kontaktują się ze swoimi podopiecznymi oraz z innymi nauczycielami za pomocą m.in. Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, ale i przez popularne komunikatory i aplikacje, jak Messenger czy Facebook.”

Szczegółowy komunikat dla dyrektorów placówek:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/komunikat-ws-organizacji-zdalnego-nauczania-w-oparciu-o-rozporzadzenie-men,a,167270

 1. Nauczanie zdalne / e-edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN za organizację procesu zdalnego nauczania w placówce odpowiada dyrektor szkoły lub przedszkola. Należy przy tym pamiętać o najważniejszych zasadach:

 1. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Oderwijmy jednak dzieci od ekranów komputerów na rzecz zróżnicowanych form zajęć. Wspólne domowe obowiązki mogą być
  i matematyczne, polonistyczne, środowiskowe i językowe, o ruchu nie wspominając.
 2. Podstawą działania powinna być właściwa diagnoza możliwości skorzystania przez ucznia z form zdalnego nauczania. Zadanie to powinni w mojej ocenie wykonać wychowawcy klas.
 3. W proponowanych narzędziach pracy zdalnej w pierwszej kolejności proponujemy formy najbezpieczniejsze, tj. oparte o środowisko Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
 4. W celu zminimalizowania ryzyka wykluczenia zadbajmy, aby informacje o realizacji poszczególnych elementów podstawy docierały również do rodziców uczniów.
 5. Ustalcie zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli. Obecne przepisy nie obligują nas do organizacji pełnego nauczania zgodnego z dotychczasowym planem lekcji. Ważne jest ustalenie terminów zdalnych dyżurów nauczycielskich wykorzystywanych, jako konsultacje dla rodziców. Przy takim podejściu, możliwe jest wypłacenie wszystkich składników wynagrodzenia, w tym za warunki pracy. Wynagrodzenie nauczyciela aktywnie wykonującego prace zdalną powinno też zawierać te godziny ponadwymiarowe, które widnieją na stałe w arkuszu organizacyjnym.
 6. Przy organizacji wymiaru czasu i form zdalnego nauczania weźmy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Proszę o uwzględnienie zasad BHP odnoszących się do pracy ciągłej przy komputerze.
 7. Uwrażliwiajmy nauczycieli i uwzględniajmy to w opracowywanych zasadach, aby w mniejszym stopniu oceniać bieżące zaangażowanie uczniów. Cały czas unikajmy możliwego wykluczenia któregoś z uczniów.
 8. „Plan pracy” dla danego zespołu klasowego musi powstać w pełnym uzgodnieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale. Zwróćmy większą uwagę na przedmioty wymagające zwiększonego wysiłku i często indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Przykładem mogą być Państwa propozycje odnoszące się do godzin wychowania fizycznego realizowane nie jako pełna jednostka lekcyjna, a raczej forma oderwania od nauczania online.
 9. Obecne zmiany sposobu nauczania w okresie zawieszenia zajęć wynikają wprost z przepisów nadrzędnych, tak więc nie wymagają wprowadzania zmian w statutach placówek. Oczywiście same zasady organizacyjne powinny być przyjęte zarządzeniem Dyrektora jednostki i podane do publicznej wiadomości.
 10. Fakt zawieszenia zajęć, ale też realizacji podstawy programowej powinien znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tematów w dziennikach zajęć, w tym dzienniku elektronicznym.
 11. Te same przepisy powinniśmy również odnieść do organizacji kształcenia indywidualnego z uczniami przyznanego ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. W kształceniu specjalnym oraz w odniesieniu do pracy z najmłodszymi dziećmi w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujmy w pierwszej kolejności formę zdalnego kształcenia opartą na bieżącym przekazywaniu materiałów do rodziców uczniów. Świadomie podchodźmy do możliwości naszych uczniów.

Dostęp dla uczniów i rodziców

Każdy z uczniów uczęszczających do gdańskich samorządowych placówek oświatowych ma dostęp do aplikacji funkcjonujących w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Dostęp do dziennika i komunikacji z nauczycielami i placówką mają również rodzice i opiekunowie uczniów. W przypadku problemów z logowaniem należy zwrócić się do administratora systemu wyznaczonego w danej placówce lub bezpośrednio za pomocą systemu HelpDesk do administratorów pracujących w Gdańskim Centrum Informatycznym. Wszelkie ewentualne problemy z funkcjonowaniem platformy są na bieżąco usuwane.

Edukacyjne narzędzia on-line - materiały wspomagające dla nauczycieli

 • GPE / MS Teams >>>  portal.edu.gdansk.pl (główne narzędzie zalecane do realizacji edukacji zdalnej)
 • Kanał na portalu Youtube pod nazwą EduStandardGDN TV – link do materiałów instruktażowych oraz  informacyjnych na kanale znajdzie Państwo tutaj: https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg
 • Grupa informacyjna dla nauczycieli na Facebook pod nazwą: MIASTO GDAŃSK_grupa informacyjna nauczycieli gdańskich placówek
 • Grupa informacyjna dla Dyrektorów publicznych gdańskich placówek oświatowych       

Co jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytania/wątpliwości w tych materiałach?

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z placówką oświatową.

Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którzy pracują na miejscu w biurze lub w formie pracy zdalnej, zatem najbardziej zalecaną formą kontaktowania się jest droga elektroniczna: wrs@gdansk.gda.pl lub info.wrs@gdansk.gda.pl

Szczegółowe filmy instruktażowe ukazujące krok po kroku możliwości aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej znajdziecie Państwo na kanale informacyjnym YouTube: EduStandardGDN TV

Link do kanału na YT: https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg

Komunikat do nauczycieli ws. organizacji nauczania zdalnego: 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/komunikat-do-nauczycieli-ws-organizacji-nauczania-zdalnego,a,166773

 1. Wsparcie dla prywatnych podmiotów opiekuńczych i edukacyjnych w czasie zawieszenia zajęć

Gmina Miasta Gdańska nie planuje zmienić zasad dotowania placówek. Jednocześnie opracowany został pakiet wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie Gdańska (szczegóły na stronie www.gdansk.pl). Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, jednakże decyzja o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 została podjęta na szczeblu centralnym. Dziś już wiemy, że okres ten został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. 

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/wyplata-dotacji-w-trakcie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-prowadzonych-przez-inny-organ-niz-gmina-miasta-gdanska,a,166916

Umorzenie bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych – to pierwsza część propozycji:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/koronawirus-gdanski-program-wsparcia-przedsiebiorcow,a,166934

 

Link do wszystkich komunikatów kierowanych do placówek niesamorządowych:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/organizacja-pracy-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-placowkach-oswiatowych,a,166543