Kliknięcie w logo PPP3  - nastąpi przekierowanie na stronę www poradni
poradnia-ppp-3-126467.jpg [miniatura]

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Gdańsku

Dane kontaktowe:
ul. Wałowa 21
80 - 858 Gdańsk
telefon/fax: 58 301 07 21
e - mail : sekretariat@PPP3.edu.gdansk.pl
www: https://ppp3.edu.gdansk.pl/pl

Sekretariat poradni czynny w godzinach:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: sekretariat nieczynny
czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

ZADANIA PORADNI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 na wniosek rodzica wydaje opinie w sprawach:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
 • innych, wymienionych w przepisach prawa.

Działający w Poradni Zespół Orzekający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wydaje na wniosek rodziców

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:• z autyzmem i Zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z afazją,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niedowidzeniem i niedosłuchem,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Ponadto Poradnia prowadzi szeroką działalność pomocową skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.