REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – szczegóły na www.gdansk.pl

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu

Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla Kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych mogą składać wnioski do nieograniczonej liczby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w szkołach, do których chciałbyś się dostać.

Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

Czytaj więcej na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rusza-rekrutacja-do-gdanskich-placowek-samorzadowych,a,242673

WAŻNE!!

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone Zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty (styczeń/luty 2024).

Jak mądrze i dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową?

 1. Poznaj siebie, swoje mocne strony, zainteresowania, umiejętności; to, co lubisz, w czym czujesz się mocny. Warto robić w życiu to, co się lubi. Wybierasz szkołę dla siebie, to Ty masz się tam spełniać i doskonale czuć.
 2. Poznaj zasady rekrutacji, terminy rekrutacji.
 3. Sprawdź progi punktowe, jest ta wskazówka, ale nie pewnik.
 4. Poznaj ofertę szkół i klas w Trójmieście, do których będziesz mógł się rekrutować. Informatory na każdy rok szkolny są ogólnodostępne.
 5. Mądrze złóż wniosek, wybierz klasy i szkoły w rekrutacji elektronicznej. Mądrze ustaw kolejność / preferencje. Ważna jest kolejność – od klasy/szkoły marzeń, poprzez realne możliwości, nie zapomnij o klasach/szkołach – „kołach ratunkowych”, im większa rozpiętość, tym większa pewność, że zostaniesz zakwalifikowany.
 6. Nie poddawaj się, nawet jeśli nie dostaniesz się do wymarzonej klasy/szkoły. Po rekrutacji w terminie głównym jest jeszcze tzw. rekrutacja uzupełniająca. Masz szanse na odwołanie, wolne miejsca! Głowa do góry! Pamiętaj, że Twoje miejsce czeka na Ciebie

Chcesz porozmawiać, masz pytania, wątpliwości, refleksje, przemyślenia, zgłoś się do doradcy zawodowego w Twojej szkole.

Jak policzyć punkty potrzebne w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej?

Punkty na zakończenie szkoły podstawowej brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. W każdej szkole średnie ustalane są progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia do danej klasy w szkole (wyznacza je ostatni uczeń na liście zakwalifikowanych).

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

 • 1. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.
 • 2. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", za oceny z końcowe na świadectwie z 4 przedmiotów (szczegóły poniżej), za szczególne osiągnięcia np. uzyskanie tytułu finalisty w konkursie kuratoryjnym oraz za aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat).
 1. Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty
  Egzamin ósmoklasisty w maju. Wyniki uczniowie otrzymają na początku lipca (3 lipca 2024). Uczniowie otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,35 i 0,30).

Wynik przedstawiony w procentach z:

 • z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie),
 • z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie),
 • z języka obcego (100 procent x 0,30 = 30 punktów maksymalnie).

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

 1. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia
  Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.
  Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:
  - punkty z 4 ocen na świadectwie: język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej
  I tak:
 • za 6 (celujący) - 18 punktów
 • za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów
 • za 4 (dobry) - 14 punktów
 • za 3 (dostateczny) - 8 punktów
 • za 2 (dopuszczający) - 2 punkty

- punkty za świadectwo z paskiem (średnia ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 punktów
- punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
- punkty za szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty z konkursów kuratoryjnych - max 18 punktów