EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w trakcie nauki w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ten swoim zakresem obejmował będzie treści wynikające z wymagań egzaminacyjnych.

Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń klasy ósmej musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie określono minimalnego wyniku tego egzaminu, co oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINU

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w maju. W roku szkolnym 2023/2024 będą to 14, 15 i 16 maja 2024. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje trzy przedmioty:
• Język polski – 120 minut
• Matematyka – 100 minut
• Język obcy nowożytny (uczeń może wybrać ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć) – 90 minut

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego z przedmiotów znajdują się zarówno zadania zamknięte (wybór odpowiedzi spośród podanych) jak i otwarte (wymagające zapisania własnego rozwiązania).

HARMONOGRAM EGZAMINU E-8

  • w terminie głównym:
  1. język polski - 14 maja 2024 roku(wtorek) -  9:00,
  2. matematyka - 15 maja 2024 roku(środa) -  9:00,
  3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 roku(czwartek) -  9:00.
  • w terminie dodatkowym:
  1. język polski - 10 czerwca 2024 roku(poniedziałek) -  9:00,
  2. matematyka - 11 czerwca 2024 roku(wtorek) -  9:00,
  3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 roku(środa) -  9:00.


Termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2024 roku. 

Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 3 lipca 2024 roku.

PRZYDATNE LINKI