NASTĄPIŁO OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w dniu 15 MAJA 2021 R.

_______________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO Z OKAZJI 60-LECIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

I. IFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.

Nadzór nad przebiegiem konkursu: Dyrektor Szkoły – Małgorzata Perzyna we współpracy z nauczycielem informatyki i techniki.

Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego - logo z okazji Jubileuszu 60 – lecia szkoły.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo, które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Szkołę.

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do Jubileuszu 60 – lecia Szkoły.

 II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, rodzice i sympatycy naszej szkoły
 2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
 4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 58 Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.
 7. Wyłonione podczas konkursu logo staje się właśnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystatać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 8. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA /Załącznik nr 1/ oraz składają stosowne oświadczenie /Załącznik nr 2/ - pliki do pobrania poniżej.

 III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

Projekt Logo należy składać w następujących formatach:

Na nośniku elektronicznym - pendrive, CD/DVD zapisanych w formatach: PNG, JPEG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.

Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane autora: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL /w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dotatkowa informacja – imię i nazwisko dziecka – ucznia jakiej klasy/.

Zgłaszający projekt graficzny ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem innego logo. W żadnym wypadku zgłoszona praca nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na projekt graficzny - logo z okazji 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku” zdeponować w przygotowanej na terenie szkoły wrzutni /przedsionek - wejście główne do szkoły/. 

Prace należy składać w terminie do 30 marca 2021 r. /termin przedłużony!/

Każdy uczestnik/zespół:rodzic-dziecko/ konkursu może zgłosić tylko 1 projekt.

Logo powinno charakteryzować się następujacymi cechami:

 • Być czytelne i łatwe do zapamiętywania,
 • Być łatwo identyfikowalne z naszą szkołą,
 • Wzbudzać pozytywne emocje,
 • Składać się z logotypu /stylizacji literowej/ oraz elementu graficznego będącego symbolem.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

- estetyka,

- oryginalność,

- czytelność i funcjonalność,

- zgodność z danymi szkoły.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wyboru Laureata Konkursu na projekt graficzny – logo dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 60 – lecia w listopadzie 2021 r.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Planowana data ogłoszenia wyników 30 kwietnia 2021 r. /termin przesunięty z powodłu przedłużenia terminu składania prac!/

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły https://sp58.edu.gdansk.pl/pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

____________________________________________________________________________

 Opracowanie: MP