Szkoła ormiańska

Przy Szkole Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Mniejszości Ormiańskiej, który został powołany w 2012 r. przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości ormiańskiej, jak również naukę historii, geografii i kultury zawarte są w Regulaminie działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ormiańskiej przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie


  1. Organizacja zajęć, o których mowa odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów składany na zasadzie dobrowolności w terminach: 
    • Dyrektorowi przedszkola przy zgłaszaniu do przedszkola;
    • Dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do 30 kwietnia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
  1. Powyższy wniosek dotyczy całego okresu pobytu dziecka w przedszkolu oraz całego okresu nauki w szkole.
  2. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela, dyrektor szkoły nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości w przedszkolu /szkole, występuje do burmistrza dzielnicy, w terminie do 30 kwietnia, z prośbą o zorganizowanie zespołu międzyprzedszkolnego lub międzyszkolnego nauczania języka mniejszości. Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje burmistrzowi listę uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości.
  3. Dyrektor Wydziału Edukacji (w terminie do 30 sierpnia) powołuje zespół nauczania języka mniejszości o charakterze ponad dzielnicowym, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska wskazuje dzielnicę oraz  szkołę, w której dany zespół będzie funkcjonował.
  4. W przypadku rezygnacji z nauki języka ojczystego, historii i kultury kraju pochodzenia ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły w której uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a dyrektor szkoły ,,macierzystej” powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, w której zorganizowany jest zespół nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.

Pliki do pobrania