NASTĄPIŁO OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w dniu 15 MAJA 2021 R.

____________________________________________

REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

Nadzór nad przebiegiem Konkursu: Dyrektor Szkoły – Małgorzata Perzyna we współpracy z nauczycielami języka polskiego oraz muzyki.

CEL KONKURSU

  1. Wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem Szkoły.
  2. Uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej.
  3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.
  4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, rodzice i sympatycy naszej szkoły.
 2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo /np. dziecko wraz z rodzicem/.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.
 5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 58 Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
 8. Uczestnicy konkursu wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA /Załącznik nr 1/ oraz składają stosowne oświadczenie /Załącznik nr 2/ - pliki do pobrania poniżej.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą, jej Patronem - Kazimierzem Sołtysikiem oraz naszą miejscowością – miastem Gdańsk i regionem.
 2. Tekst hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren.
 3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w formie elektronicznej /płyta CD/DVD, pendrive/ jak i papierowej.
 5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane nt. autora/autorów: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES E-MAIL /w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dotatkowa informacja – imię i nazwisko dziecka – ucznia jakiej klasy/.
 6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na tekst HYMNU Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku” i zdeponować w przygotowanej na terenie szkoły wrzutni /przedsionek - wejście główne do szkoły/. 

Prace należy składać do 30 marca 2021r. /przedłużony termin!/.

Każdy uczestnik/zespół: rodzic-dziecko/ może zgłosić jeden tekst utworu.

Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursu uwzględniać będzie:

 • oryginalność tekstu,
 • zgodność treści z tematem,
 • walory artystyczne,
 • poprawność merytoryczną i językową.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

        Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 60 – lecia w listopadzie 2021 r. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.
 3. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły oraz popraw redakcyjnych i korekt przez jury konkursu.
 4. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu.

Zwycięski tekst hymnu zostanie zaprezentowany  podczas uroczystości Jubileuszu 60 – lecia szkoły - listopad 2021 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

____________________________________________________________________________

 Opracowanie: MP