____________________________________________

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z OKAZJI 60 - LECIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.

Nadzór nad przebiegiem konkursu: Dyrektor Szkoły – Małgorzata Perzyna we współpracy z nauczycielem informatyki i techniki.

Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej pod tytułem „Dzień z życia Kazimierza Sołtysika” z okazji Jubileuszu 60 – lecia szkoły.

II. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pod tytułem „Dzień z życia Kazimierza Sołtysika”.

Technika wykonania - pracy dowolna, z wyłączeniem materiałów sypkich, plasteliny.

Celem konkursu jest wykonanie ciekawej i oryginalnej pracy dotyczącej postaci patrona szkoły, a także zainteresowanie uczniów sylwetką Kazimierza Sołtysika, jego wkładem w edukację młodzieży, udział w I wojnie , działalność w Wolnym Mieście Gdańsku.

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.

Kategorie wiekowe:

klasy IV – V

klasy VI – VIII

2. Jeden uczeń może przedstawić w konkursie tylko jedną pracę.

3. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć swoją pracę w wyznaczonym terminie do organizatora.

4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

5. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie.

6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

Materiały dotyczące życia i działalności Kazimierza Sołtysika dostarcza organizator.

Praca powinna być wykonana na papierze o  rozmiarze min.  A4

Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczeń.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (teczce, koszulce) do nauczyciela plastyki p. Anna Kloska lub nauczyciela historii p. Tomasz Grocha. 

Prace należy składać w terminie do 14 czerwca 2021 r.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

- zgodność tematyki,

- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,

- samodzielność wykonania,

- estetyka pracy.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Wyboru Laureata Konkursu w każdej kategorii wiekowej dokonuje Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 60 – lecia we wrześniu 2021 r.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Planowana data ogłoszenia wyników 10 września 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły https://sp58.edu.gdansk.pl/pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !