Zaktualizowane, Gdańsk, 31.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym zaktualizowana została oowiązująca od maja 2020 r. na terenie naszej szkoły PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID - 19, w której opisana została organizacja zajęć w czasie reżimu sanitarnego. Bardzo proszę o zapoznanie się z jej treścią. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i rodziców zwracam się z prośbą o przestrzeganie zapisów regulaminowych.

Z poważaniem, 

Małgorzata Perzyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID – 19 na terenie
Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 02 marca 2020 oszczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374, z póź. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póż. zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z póź. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństw i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003 r. poz. 69 z póź. zm);
 5. Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z nia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2, wywołujacym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku przebywających na terenie placówki zolakalizowanej przy ul. Skarpowa 3 w Gdańsku.

 

Od 1 września  2021 r. dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie  klas 1-8 rozpoczynają naukę w szkole w formie stacjonarnej przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

 §2

Podstawowe cele wdrażanych procedur

 

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówce.
 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku.
 3. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz - rodzice, dostawcy, goście.
 4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
 5. Informowanie pracowników, rodziców  i   opiekunów  o  szczególnych zasadach funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19.

 

 §3

 Zakres i okres obowiązywania procedury

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku oraz innych osób przebywających na terenie szkoły/placówki przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 

 §4

Zadania rodziców

 

 1. W celu zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, należy przekazać dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Zaopatrzenie dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły /zgodnie z obowiązujacymi przepisami Ministerstwa Zdrowia i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Na terenie placówki podczas zajęć nie obowiązują maseczki. Rekomenduje się noszenie maseczek podczas przerw oraz zajęć informatyki. Każdy rodzic/opiekun zabezpiecza we własnym zakresie indywidualną ochronę – maseczkę/przyłbicę.
 3. Przyprowadzanie do placówki wyłącznie dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych.
  Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnianie dziecku zasadności powstrzymania się od przynoszenia do i ze szkoły wszelkich przedmiotów, w tym zabawek.
 5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).
 6. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 §5

Organizacja zajęć w szkole/placówce

 

 1. Każda grupa uczniów w oddziale klasowym/dzieci oddziału przedszkolnego, przebywać będzie
  w wyznaczonej i stałej sali z wyjątkiem prowadzenia zajęć z w-f oraz informatyki.
 2. Każdy uczeń ma przydzielone miejsce w ławce, którego nie może zamieniać.
 3. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 4. Minimalna przestrzeń w sali lekcyjnej/zajęć, świetlicy nie może być mniejsza niż 1,5m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 5. W sali, w której przebywa klasa/grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 6. Wykorzystywane podczas zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki czy obręcze itp.) są dokładnie czyszczone i/ lub dezynfekowane.
 7. Uczeń/dziecko w oddziale przedszkolnym nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Sala, w której odbywają się zajęcia jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
  a także w sytuacjach koniecznych.
 9. Uczniowie klas IV-VIII oczekują na zajęcia lekcyjne przed wyznaczoną salą. Podczas przerw śródlekcyjnych przebywają w pobliżu swoich sal zachowując dystans społeczny.
 10. W miejscach wspólnych (np. korytarze szkolne, toalety) zaleca się korzystanie z maseczek lub przyłbic.
 11. Uczniowie mogą przebywać w pracowni/sali tylko w obecności nauczyciela.
 12. Grupy korzystają z boiska szkolnego oraz placu zabaw przy zachowaniu zmienności grup i dystansu pomiędzy nimi.
 13. Pracownicy szkoły i uczniowie przemieszczający się po szkole zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
 14. Nauczyciel dezynfekuje marker po każdorazowym użyciu go przez ucznia.
 15. Każdy nauczyciel po zakończonych zajęciach dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
 16. Uczniowie nie mogą korzystać z przyborów szkolnych, podręczników innych uczniów.
 17. Kosz znajdujący się w sali służy tylko do składowania zużytych maseczek i rękawiczek (środków ochrony osobistej). Inne odpady/śmieci należy wyrzucać do odpowiednich pojemników na korytarzu szkolnym, z zachowaniem zasad segregacji.
 18. Kserowane materiały dydaktyczne oraz testy, kartkówki, prace klasowe nauczyciel wydaje
  i odbiera od ucznia w rękawicach ochronnych.
 19. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzie/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia z placówki.
 21. Uczniowie/dzieci oddziału przedszkolnego podczas pobytu w szkole będą znaczną część czasu przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki.
 22. Sprzęt na placu zabaw będzie na bieżąco dezynfekowany.
 23. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

 

 §6

Organizacja zajęć w szkole/placówce z względnieniem specyfiki przedmiotu

Informatyka

 1. Uczniowie przed wejściem do sali dezynfekują ręce płynem znajdującym się w sali.
 2. Każdy uczeń w pracowni informatycznej zajmuje miejsce wyznaczone przez nauczyciela informatyki.
 3. Na lekcjach informatyki zaleca się uczniom osłonę ust i nosa podczas pracy z komputerem.
 4. Rekomenduje się używanie rękawic jednorazowych podczas pracy na klawiaturze (uczeń we własnym zakresie)
 5. Nauczyciel informatyki po zajęciach dezynfekuje stanowiska komputerowe (stoliki, myszki).

 

Technika i plastyka

 1. Uczeń niezbędne przybory (nożyce, linijka) zabezpiecza we własnym zakresie.
 2. Odpady powstałe podczas lekcji plastyki i techniki uczniowie gromadzą na ławce i po zakończonych zajęciach wyrzucają do odpowiednich pojemników na korytarzu szkolnym, z zachowaniem zasad segregacji.
 3. Wykończone i ocenione prace uczeń zabiera ze sobą do domu. Prace wymagające dokończenia, uczeń zabiera do domu i przynosi na kolejną lekcję.

Wychowanie fizyczne

 1. Rekomenduje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu z wykorzystaniem obiektów sportowych przynależnych do szkoły.
 2. Uczniowie realizujący lekcje wychowania fizycznego na terenie budynku szkolnego udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal (sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, siłownia) i tam przygotowują się do lekcji wychowania fizycznego.
 3. Klasy, których lekcje odbywać się będą w sali gimnastycznej, czekają przed obiektem sportowym na dyżurującego nauczyciela, z zachowaniem dystansu społecznego. Nauczyciel nadzoruje wyznaczoną liczbę uczniów wchodzących do szatni WF, zgodną z wytycznymi GIS. Pozostali uczniowie udają się z nauczycielem do sali gimnastycznej, w celu przygotowania się do lekcji wychowania fizycznego.

 

Biologia, geografia, przyroda, matematyka, fizyka, chemia

 1. Uczeń nie korzysta z pomocy dydaktycznych znajdujących się w salach (mikroskop, probówki, globusy, mapy, cyrkle, ekierki, itp.). Wszelkie pokazy, ćwiczenia demonstruje nauczyciel.

Pedagog szkolny

 1. Konsultacje w gabinecie pedagoga szkolnego mogą odbywać się w liczbie do 3 osób.
 2. W przypadku konieczności rozmowy jednocześnie z większą grupą uczniów należy wyznaczyć termin spotkania w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne danej klasy po uprzednim wydezynfekowaniu powierzchni.
 3. Konsultacje z rodzicami odbywać się mogą z wykorzystaniem aplikacji MsTeams, telefonicznie, a w wyjątkowych przypadkach indywidualnie, za zgodą dyrektora szkoły w miejscu do tego wyznaczonym.

 

Zajęcia rewalidacji indywidualnej, z logopedą, terapii pedagogicznej, socjoterapeutyczne

 1. Przed zajęciami specjalistycznymi uczeń pod kontrolą nauczyciela każdorazowego dokonuje mycia rąk wodą i mydłem. Mycie rąk jest częścią procesu wynikającą ze specyfiki zajęć.
 2. Dopuszcza się możliwość korzystania z pomocy wspólnych, które łatwo poddają się dezynfekcji i możliwości odkażenia po każdych zajęciach.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne podczas prowadzonych zajęć wyposażony jest w przyłbicę, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego. W innym przypadku nauczyciel używa maseczki.

 Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

 1. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem wyznaczono miejsca oczekiwania na obsługę przez bibliotekarza oznakowanie linią poziomą /na podłodze/. Uczniowie zobligowani są do przestrzegania wnaczonego oznakowania poziomego.
 2. Do biblioteki mogą wejść maksymalnie 4 osoby.
 3. Przy ladzie do wypożyczeń może stać jedna osoba, a wypożyczane zbiory podaje bibliotekarz.
 4. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną korzystając z aplikacji MS Teams (kontakt z bibliotekarzem na czacie). W przypadku lektur może zrobić to nauczyciel polonista przekazując termin omawiania ich przez daną klasę.
 5. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązującymi od 1 września 2021 r.).
 6. Uczniowie spędzający czas wolny w czytelni (np. nieuczestniczący w lekcjach religii), zajmują miejsca wyznaczone przez bibliotekarza.
 7. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownik obsługi we współpracy z nauczyciele bibliotekarzem dezynfekują powierzchnie płaskie i sprzęty, znajdujące się w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

 §7

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły - przedsionka z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka/osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dzieci oddziałów 0-3 do placówki są przyprowadzane/odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 7. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
 8. Podczas odbierania dziecka ze szkoły obowiązują zasady wymienione w ust. 1 i 2.

 §8

Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zapewnia się odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
  i sprzętów. Personel kuchni zosobowiązuje się do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej z zachowaniem obowiązujacego dystansu społecznego, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
 4. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.
 5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

 §9

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 1)
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 8. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rak - instrukcje.
 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 10. Nauczyciel dezynfekuje marker po każdorazowym użyciu go przez ucznia.
 11. Każdy nauczyciel po zakończonych zajęciach dezynfekuje swoje stanowisko pracy.

 

 §10

Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa

 1. Stosowanie 10 - ciu zasad bezpiecznego zachowania (załącznik nr 2) przez wszystkich pracowników placówki oraz osoby przyprowadzające i odbierające dzieci.
 2. Stosowanie na wszystkich płaszczyznach działania szkoły wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji.
 3. Zachowanie przez personel placówki szczególnej ostrożności w trakcie przemieszczania się z pracy do domu i z domu do pracy - zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób co najmniej 2m oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży, maseczki i/lub przyłbicy.
 4. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 5. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia
  lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 6. Należy wyznaczyć i przygotować (m. in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 7. Na stanowisku pracy należy korzystać z własnych (używanych na co dzień) materiałów i urządzeń biurowych. Regularnie przecierać telefony, klawiatury, myszki środkiem dezynfekującym lub wodą z mydłem.
 8. Spotkania i zebrania pracownicze jeśli są niezbędne powinny odbywać się na wolnym powietrzu lub przy otwartych oknach lub drzwiach.
 9. Na stanowisku pracy należy zachować bezpieczną odległości tj. 1,5 m od współpracownika.
 10. Wprowadzić obowiązek korzystania z rękawiczek ochronnych przez osoby przyjmujące dokumenty i przesyłki.
 11. Zużyte maseczki, rękawiczki i chusteczki po ich uprzednim zdezynfekowaniu należy wyrzucać do zamkniętych pojemników.
 12. Ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę osób, które korzystają jednocześnie z pracowniczych pomieszczeń socjalnych.
 13. Ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z przestrzeni wspólnych.
 14. Należy używać rekomendowane dawki preparatów dezynfekujących i utrzymywać je przez określony czas na skórze.

 §11

Pozostałe regulacje

 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitamo-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.
 3. Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom uczęszczających do placówki dzieci, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedsionku wejscia głównego.

                                                                                                                          

Zaktualizowane

Gdańsk, 31.08.2021 r.

COVID-19 Procedura w SP58